مشاوره تحصیلی

به امید آینده ای بهتر برای کلیه جویندگان علم ودانش که در اینجا قرار است راههای موفقیت در تحصیل را بررسی کنیم.

آموزش مهارت های مطالعه در کاهش اضطراب امتحان موثر است

.

تحقیقی در مورد نقش شناخت درمانی و آموزش مهارت های مطالعه در کاهش اضطراب امتحان در دانشگاه تربیت مدرس نشان داد که میزان اضطراب امتحان در افرادی که تحت آموزش مهارت های مطالعه و شناخت درمانی قرار می گیرند، کاهش می یابد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از  ایرنا  ، نتیجه یک تحقیق در دانشگاه تربیت مدرس که با عنوان ” بررسی اثر بخشی شناخت درمانی و آموزش مهارت های مطالعه در کاهش اضطراب امتحان و افزایش عملکرد تحصیلی با توجه به مولفه های شخصیتی دانشجویان ” انجام شد،‌ اثر بخشی دو روش شناخت درمانی و آموزش مهارت های مطالعه و تعامل آنها با مولفه شخصیتی در کاهش اضطراب امتحان و افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفت.
نمونه پژوهش شامل ۱۰۲ دانشجوی مبتلا به اضطراب امتحان بود که شناسایی و سپس به طور تصادفی در گروه های آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. دانشجویان به سه گروه ۳۴ نفره تقسیم شدند یک گروه شناخت درمانی و یک گروه آموزش مهارت های مطالعه را تجربه کردند و گروه سوم گروه کنترل را تشکیل دادند.
دراین تحقیق روش های درمانی اضطراب ( آمورش مهارت های مطالعه و شناخت درمانی) و مولفه های شخصیتی (درون گرا و برون گرا بودن دانشجویان) به عنوان متغیر مستقل و نمرات اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی (معدل دروس) به عنوان متغیر وابسته بکار رفتند.
نتابج تحلیل داده ها نشان داد که اضطراب امتحان در گرو ههای شناخت درمانی و آموزش مهارت های مطالعه در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری کاهش یافت.همچنبن این نتایج تفاوت معنی داری بین دانشجویان درون گرا و برون را در کاهش اضطراب امتحان از طریق اعمال شناخت درمانی نشان داد.
در پایان بررسی و تحلیل داده ها ، تفاوت معنی داری در افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان از طریق آموزش مهارت های مطالعه به نفع دانشجویان درون گرا دیده شد، اما با اعمال شناخت درمانی در افزایش عملکرد تحصیلی و با اعمال آموزش مهارت های مطالعه در کاهش اضطراب امتحان بین دانشجویان درون گرا و برون گرا تفاوت معنی داری به دست نیامد.
این تحقیق در قالب رساله دکتری تخصصی ناصر صبحی دانش آموخته مقطع دکتری رشته روانشناسی به راهنمایی دکتر کاظم رسول زاده طباطبایی انجام گرفت.

+ عزیزاله کرامتی ; ٦:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٩/۱۱
comment نظرات ()